23 (Sido Bushido) – Echo 2012 bestes video National -1[1]